MEMBER - UNITED NATIONS ACADEMIC IMPACT

University Rank Holders

UG - Mechanical Engineering
Batch NAME OF THE STUDENT   UNIVERSITY RANK
2006-2010 Muthukumaran.L 27
2008-2012 Divya.T 20
2009-2013 Thiruanath.R 37

  

2010-2014
Vivek.V 11
Shyam.K 27
Guru Prasad.T 40

  

2011-2015
Dineshkumar.S 8
Sundararrajan Veena Gayathri 36
      

     2012-2016
Shevarjun.S 2
Vishal.G 31
Shiva Varadharaj 42

  


  

2014-2018
Dharbaranyeswaran .M 24
Rohith venkatesh.R 41
Harish.S 45
Karan kumar .R 49
2015-2019

  
Vasanth K 20
2016-2020 Harishram.N.K 23
© Rajalakshmi Engineering College
Admissions Open: UG | PG
PG - Engineering Design
Batch NAME OF THE STUDENT   UNIVERSITY RANK
2006-2010 Muthukumaran.L 27
2008-2012 Divya.T 20
2009-2013 Thiruanath.R 37

  

2010-2014
Vivek.V 11
Shyam.K 27
Guru Prasad.T 40

  

2011-2015
Dineshkumar.S 8
Sundararrajan Veena Gayathri 36
      

     2012-2016
Shevarjun.S 2
Vishal.G 31
Shiva Varadharaj 42

  


  

2014-2018
Dharbaranyeswaran .M 24
Rohith venkatesh.R 41
Harish.S 45
Karan kumar .R 49
2015-2019

  
Vasanth K 20
2016-2020 Harishram.N.K 23